Myndighedsprojekt (Byggetilladelse)

Myndighedsprojekt (Byggetilladelse)

 

Ansøgning om byggetilladelse, sker på baggrund af de nødvendige forundersøgelser der blev indhentet i skitseforslaget, som sikrede at projektet er realistisk at gennemføre i forhold til lovgivningen, og som blev anvendt til en indhentning af en evt. forhåndsgodkendelse hos kommunen.

 

De fleste byggeprojekter kræver at du søger om byggetilladelse i din kommune, inden et byggeri sættes i gang. Der skal fx søges om byggetilladelse i forbindelse med:

 

 • Opførelse af en ny tilbygning.
 • Når der foretages en udvidelse af etagearealet, fx 1.sal på huset el. indretning af en uudnyttet tagetage.
 • Opførelse af en garage eller carport over 50 m².
 • Når anvendelsen af en bygning ændres fx ved ombygning. (fx fra garage eller udhus til bolig eller fra bolig til erhverv).
 • Opsætning af en kvist.
 • Opførelse af et anneks.
 • Opførelse af en udestue.
 • Når en udvendig efterisolering overstiger 25cm
 • Nedrivning af en bevaringsværdig bygning, eksisterende tilbygning el. lign.
 • Når der ønskes ændret på de ydre forhold på et bevaringsværdigt hus, der er nævnt i en lokal- eller kommuneplan.

 

For at kunne vurdere din ansøgning og udstede byggetilladelse, skal kommunen bruge tegninger der viser ændringerne og en detaljeret beskrivelse så de kan bedømme, om det ansøgte er lovligt.

 

Myndighedsprojektet udarbejdes på baggrund af følgende:

 

Ved udarbejdelse af tegningsmaterialet tages der udgangspunkt i de eksisterende tegninger af huset, og eventuelle ændringer (vinduer og vægge som er fjernet eller flyttet) rettes på de nye tegninger.

 

Hvis de eksisterende tegninger ikke er viser de nødvendig mål, foretages der en opmåling af bygningen.

 

Hvis de gamle tegninger ikke viser placering af skel og afstand fra skel til evt. eksisterende hus. Kan det blive nødvendigt at du får en landinspektør ud for at opmåle dette præcist.

 

Hvad indeholder et myndighedsprojekt helt konkret?

 

 • Projektbeskrivelse, herunder byggeriets anvendelse
 • Situationsplan i fast målestoksforhold 1:200, der viser alle bygninger på ejendommen, og deres anvendelse. Mål herunder bygningernes ydre dimensioner, indbyrdes afstande, afstande til ejendommes skel, placering og bredde af indkørsel, samt antal P-pladser på ejendommen
 • Plantegning, i fast målestoksforhold 1:100, med relevante mål.
 • Facadetegninger, i fast målestoksforhold 1:100, der viser facade- og bygningshøjder, samt afstand til skel.
 • Tværsnit i huset, i fast målestoksforhold 1:100, som viser højder og evt. skel og skrå højdegrænseplaner.
 • Beregning af den nuværende og fremtidige bebyggelsesprocent.
 • Udfyldt skema til registrering af BBR

 

Tegningerne i myndighedsprojektet kan i et vist omfang genbruges når der efterfølgende skal udarbejdes egentlige bygge- og konstruktionstegninger som er en del af det efterfølgende udbudsmateriale.